แฟง

Benincasa hispida

แต่เดิมแฟงเป็นพืชในกลุ่มแตงที่คนรู้จักน้อยมากในตลาด จึงไม่ได้รับความนิยมปลูกมากนัก ผลผลิตที่ได้ก็ไม่มีความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องของขนาด สี และรูปร่าง อีสท์ เวสท์ ซีด จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาพืชชนิดนี้อย่างจริงจัง และเมื่อเราได้เปิดตัวแฟงลูกผสมสู่ตลาด เราก็สามารถเปลี่ยนพืชที่ปลูกกันในสนามหลังบ้านให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของเกษตรกรได้ ตั้งแต่นั้นมา เราได้ปรับปรุงคุณภาพของสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความต้านทานต่อโรคที่มักจะเกิดกับพืชในกลุ่มแตง

พืชอื่นๆ