ข้าวโพดหวาน

Zea mays L.

การปฏิวัติสายพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยอีสท์ เวสท์ ซีด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตลาดใหม่ๆ  และได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกร  เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวมีความเหนียว และเมล็ดแวววาว เหมาะแก่การบริโภค เป็นข้าวโพดที่มีความหวาน และมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่โดดเด่น เช่น เจริญเติบโตสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตสูง ทำให้ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและส่วนที่นำข้าวโพดไปแปรรูป ในเวลาเพียง 10 ปี ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมที่มีรสหวานของ อีสท์ เวสท์ ซีด กลายเป็นพืชส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย อีกทั้งขยายไปยังตลาดผู้บริโภคชาวอินเดีย เวียดนาม เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

พืชอื่นๆ