เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ปลูกผักเพื่อสร้างอาชีพได้จริง

27 August 2020

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเปิดโครงการจัดอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2563 โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือของ 2 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และคุณชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้ง 2 หน่วยงานเมื่อต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมานั้น หนึ่งในความร่วมมือที่นอกเหนือจากการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19 นั่นก็คือ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรม Young Smart Farmer ภายใต้หัวข้อ การผลิตผักเพื่อการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงานการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมภาคการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แรงงานภาคการเกษตรเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงความสำคัญกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวทางในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรผ่านการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร กระผมขอขอบคุณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตพืชผัก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ด้านการตลาดของพืชผัก ขอขอบคุณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และผู้จัด ที่ได้อุทิศทั้งเวลาและแรงกาย ทุ่มเทเพื่อให้การอบรมในครั้งนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยครับ ”

นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและบริโภคพืชผัก พืชผักเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ พืชผักสามารถนำมาแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีการบริโภคและจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้    

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพการเกษตรและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการผลิตผักเพื่อการค้า
2. เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อีสท์ เวสท์ ซีด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคคลเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ Young Smart Farmer ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย Young Smart Farmer จากจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจากจังหวัดลำปาง จำนวน 6 ราย  โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการผลิตผักใบ, พืชตระกูลมะเขือ และพืชตระกูลแตง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์
2. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า และวิธีการเพาะกล้า และการดูแลต้นกล้า
3. การเตรียมแปลง
4.การย้ายปลูกและการดูแลพืชในสภาพเปิด (Open field)
5.ชนิดของปุ๋ยธาตุอาหารสำคัญของพืช และ การให้ปุ๋ยในโรงเรือน  การย้ายปลูกและวิธีการปลูกพืชในสภาพในสภาพปิด ( Green house production )
6.การจัดการน้ำและวิธีการให้น้ำพืช แบบระบบน้ำหยด
7.โรคพืชและการจัดการ
8.สารกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
9.การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติและการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำการเกษตร
11.การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
12.การตลาดของพืชผัก

ด้านคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผจก.ทั่วไปบริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการอบรมในครั้งนี้จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

“อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักอันดับ1ของไทย เราไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเท่านั้น การได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เราต้องทำการวิจัย เพาะปลูกจริง และศึกษาตลาดของผักนั้น ๆ ให้มากที่สุด ก่อนที่จะออกมาเป็นสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้ใช้กันจริง ๆ ดังนั้นทุกสายพันธุ์ที่ออกไป เราจะต้องมีการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่นำเมล็ดมาปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว จนถึงนำไปขายในตลาด  เราจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ซึ่งเราเห็นว่าทีมงานเหล่านี้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ Young Smart Farmer ในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพได้จริง”

โครงการอบรม Young Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการค้านี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกผัก
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง